مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Budget - 2 GB Disk Space
25 GB Transfer
Domains: 1
Sub Domains: unlimited
Mailboxes: unlimited
MySQL Databases: unlimited
Dedicated IP: shared
All cPanel options activated
24/7/365 Support

Business - 20 GB Disk Space
100 GB Transfer
Domains: 5
Sub Domains: unlimited
Mailboxes: unlimited
MySQL Databases: unlimited
Dedicated IP: shared
All cPanel options activated
24/7/365 Support

Pro - 25 GB Disk Space
150 GB Transfer
Domains: 2
Sub Domains: unlimited
Mailboxes: unlimited
MySQL Databases: unlimited
Dedicated IP: 1
All cPanel options activated
24/7/365 Support

Starter - 15 GB Disk Space
50 GB Transfer
Domains: 2
Sub Domains: unlimited
Mailboxes: unlimited
MySQL Databases: unlimited
Dedicated IP: shared
All cPanel options activated
24/7/365 Support

Supreme - 40 GB Disk Space
250 GB Transfer
Domains: Unlimited
Sub Domains: unlimited
Mailboxes: unlimited
MySQL Databases: unlimited
Dedicated IP: 1
All cPanel options activated
24/7/365 Support

Ultimate - 35 GB Disk Space
200 GB Transfer
Domains: 30
Sub Domains: unlimited
Mailboxes: unlimited
MySQL Databases: unlimited
Dedicated IP: 1
All cPanel options activated
24/7/365 Support

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (23.20.25.122) وارد شده است.