مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
OnApp Cloud #2 (1CPU, 512mb, 15GB SAN raid10, 1-IP) -

OnApp Cloud #3 (1CPU, 1024mb, 20GB SAN raid10, 1-IP) -

OnApp Cloud #4 (2CPU, 2048mb, 30GB SAN raid10, 1-IP) -

OnApp Cloud #5 (4CPU, 4096mb, 40GB SAN raid10, 1-IP) -

OnApp Cloud #6 (4CPU, 8192mb, 60GB SAN raid10, 1-IP) -

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (190.14.39.80) وارد شده است.